TOP

TOP

签到.jpg
2014-9-19 05:59


.

2014.09.19

/

TOP

因为我20,21号两天要去参加“2014年第二届环闽北自行车活动

活动路线:建瓯-→66km延平-→74km顺昌-→91km邵武-→96km武夷山(三姑)-→52km建阳-→46km建瓯。所以请允许我提醒把这两天的“签到”完成!


/


签到.jpg
2014-9-19 06:01


/


2014.09.20

/

TOP

.

签到.jpg
2014-9-19 06:02


/2014.09.21

/

TOP

TOP

.签到.jpg
2014-9-23 06:23


/2014.09.23

.

TOP签到.jpg
2014-9-24 06:24
2014.09.24

TOP

.签到.jpg
2014-9-25 11:40
2014.09.25

TOP

.


签到.jpg
2014-9-27 11:48
2014.09.27

TOP

,签到.jpg
2014-9-28 12:16


.2014.09.28

.

TOP