TOP

都忘记了....

原来曾经这么好的...现在这么垃圾
1

评分人数

TOP

TOP

TOP

TOP

1

评分人数

TOP

TOP

TOP

现在的界面好多信息 比如聊天框的下边就挡住了快捷键的上边边缘(部分叠在一起了)  这使得用鼠标点击快捷键时 经常变成可以上下拉动聊天框边界的上下按钮 而影响了鼠标点击快捷键F1~F10或者1-0
2

评分人数

TOP

1

评分人数

TOP

1

评分人数

TOP

回复 #1 xiaobeixin1 的帖子

1

评分人数

TOP

TOP

TOP

1

评分人数

TOP